Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Eurocross Assistance Sağlık  Turizm ve Destek Hiz. Tic. Ltd. Şti (“EUROCROSS TURKEY”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Sizleri, kanunun 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” uyarınca, kişisel verilerinizin alınma yöntemleri, işlenme ve aktarım amacı ile 11. maddede yer alan haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Verilerinizin Toplanma Amacı:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Kanunun 4. maddesine göre,

  1. Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
  2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  3. Doğru ve güncel olarak,
  4. Belirli açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel verileriniz ile genel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan tesisat, çilingir, cam gibi konut yardım hizmetlerinin, çekici, kurtarma, yol kenarı desteği, ikame araç gibi yol yardım hizmetlerinin ve cep telefonu cihaz tamir desteği hizmetlerinin ifası kapsamında teknik operasyon süreçlerinin, sağlık kurumlarına yönlendirme, nakil, tıbbi eskort, uçuş, konaklama, taksi, hava ve yer ambulansı temini, cenaze işlemleri ve transferi, maliyet kontrolü gibi tıbbi destek hizmetlerinin ifası kapsamında medikal operasyon süreçlerinin, muhasebe ve finans süreçlerinin işletilmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, uygulanması ve Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı ile tüm sözleşmelerimizin yönetiminin sağlanması,  kalite değerlerimiz doğrultusunda çağrı kayıtlarımızın, operasyon performans ölçümlemelerimizin, servis sağlayıcı bilgi, toplantı ve denetim formlarımızın değerlendirilebilmesi ve insan kaynaklarına ilişkin tüm süreç ve politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla, çağrı merkezimiz, güvenlik kameralarımız, yazılı iletişim kanallarımız, resmi web sayfamız, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtlar ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca, Şirketimizce verilmekte olan konut yardım, onarım, tıbbi destek, yol yardım, cep telefonu cihaz tamir desteği gibi asistans hizmetlerinin ifası kapsamında çalışanlarımız ile gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleri, bu hizmetlerin ifası kapsamındaki operasyon süreçlerinin hatasız ve en iyi biçimde yürütülebilmesi amacıyla kayıt altına alınabilmektedir.

Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:

KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ve tarafınıza sunduğumuz hizmet kapsamında grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizin gereği konut yardım, yol yardım ve çekici hizmeti sunan servis sağlayıcılara, KVK Teknik Servis firmasına, yurtiçi ve yurtdışında bulunan sağlık kurumlarına, ambulans şirketlerine, konaklama ve ulaşım hizmetleri sunan anlaşmalı olduğumuz kurumlara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na istinaden, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz . Bunun için, Eurocross Assistance Sağlık Turizm ve Destek Hiz. Tic. Ltd. Şti Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Eşref Çakmak Plaza No: 32 Kat: 3 34662 Altunizade Üsküdar İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat başvurabilir veya eurocross@hs01.kep.tr e- posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak talebinizi iletebilirsiniz.

Başvurularınızda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz gerekmektedir. “Başvuru Formu”na buradan ulaşabilirsiniz.